Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» Ulga inwestycyjna w podatku rolnym

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym

Podstawa prawna:

Art. 13 ust. ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 1993 roku Nr 94, poz. 431 z późn. zm. ).
Zgodnie z art. 13 ustawy o podatku rolnym - podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na:

budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska

zakup i zainstalowanie:
deszczowni , urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstw w wodę, urządzeń do wykorzystania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód).

Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja - w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych.

Ulga z tytułu tej samej inwestycji nie może być stosowana dłużej niż 15 lat. Podatnik traci prawo do odliczenia od podatku rolnego niewykorzystanej kwoty ulgi inwestycyjnej w przypadku sprzedaży obiektów i urządzeń, od których przyznana została ulga lub przeznaczenia ich na cele inne niż wskazano wyżej.

O udzielenie ulgi może wystąpić podatnik. Ulgę udziela się po zakończeniu inwestycji.


Wymagane dokumenty:
- uzasadniony wniosek o zastosowanie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym

Do wniosku należy załączyć:
- zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych wraz z rachunkami lub ich uwierzytelnionymi odpisami, stwierdzającymi wysokość tych wydatków,
- kosztorys powykonawczy.

Opłaty:
Nie dotyczy

Termin odpowiedzi:
Miesiąc

Jednostka odpowiedzialna:
Stanowisko ds. wymiaru podatków

Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy Kleszczewo w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy w Kleszczewie.

Uwagi:
Zgodnie z art. 224 § 1 Ordynacji podatkowej - wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

Lista załączonych plików:
1) Wniosek o udzielenie ulgi inwestycyjnej - Pobierz