Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» Decyzje w sprawie przyznania stypendium szkolnego

DECYZJE W SPRAWIE PRZYZNANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO

 

Podstawa prawna: Rozdział 8a ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami)

1. Uprawnieni:
1) Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, gdzie miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty 351 zł netto.
2) Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się na rok szkolny.
3) We wniosku należy wskazać formę, w jakiej ma być udzielone stypendium szkolne.
4) Na każde dziecko należy składać osobny wniosek. Nie dopuszcza się składania jednego wniosku na wszystkie dzieci w rodzinie.

2. Wymagane dokumenty:
1) wniosek pisemny rodziców, prawnych opiekunów, pełnoletniego ucznia lub dyrektora szkoły złożony w Sekretariacie Urzędu Gminy, po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń;
2) dokumenty potwierdzające miesięczną wysokość dochodu w rodzinie (tj. zaświadczenia z zakładu pracy, odcinki renty lub emerytury, zaświadczenia o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej itp.) z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku

3. Termin składania wniosków:
· do dnia 15 września danego roku szkolnego (uczniowie)
· do dnia 15 października danego roku szkolnego (słuchacze kolegiów)

4. Decyzje administracyjne:
1) Decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium szkolnego podejmuje Wójt Gminy Kleszczewo po zasięgnięciu opinii Gminnej Komisji Stypendialnej.
2) W decyzji o przyznaniu stypendium określa się czy będzie realizowane jednorazowo, miesięcznie, czy w innych okresach oraz w jaki sposób i w jakich terminach będzie wypłacane.

5. Okres przyznania stypendium:
Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dłuższy niż od września do czerwca (uczniowie) lub na okres nie dłuższy niż od października do czerwca (słuchacze kolegiów) danego roku szkolnego.

6. Dodatkowe wymagania:
1) W przypadku przyznania stypendium szkolnego na realizację form wskazanych we wniosku świadczenie wypłacone należy udokumentować w terminie 14 dni od otrzymania określonej pomocy.
2) Za dokument potwierdzający poniesione wydatki uważa się fakturę lub inny dokument potwierdzający zakup towaru i umożliwiający identyfikację osoby dokonującej tego zakupu.

Przed pierwszą wypłatą stypendium wnioskodawca powinien złożyć płatnikowi stypendium Oświadczenie PIT 2-C !!!

Dodatkowe informacje niezbędne do prawidłowego wypełnienia wniosku o stypendium szkolne:
1. Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o pomoc materialną o charakterze socjalnym nie może przekraczać kwoty 351 - złotych netto.
2. Za dochód netto uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o :
a) podatek dochodowy od osób fizycznych,
b) składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
c) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
3. W przypadku osób prowadzących gospodarstwo rolne wymagane jest zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego wraz ze wskazaniem jego powierzchni, w szczególności ze wskazaniem ha przeliczeniowych. Przyjmuje się, że z 1ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 194 zł.
4. W przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą wymagane jest zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierające informacje o wysokości przychodu, kosztów uzyskania przychodu, różnicy między przychodem a kosztami jego uzyskania, odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenie społeczne, należnych zaliczek na podatek dochodowy lub należnego podatku, odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.

Możliwe źródła dochodu:

1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy, umowy o dzieło, umowy zlecenia lub inne.
2. Przychody z działalności gospodarczej pomniejszone o koszty uzyskania przychodów.
3. Dochody z gospodarstwa rolnego.
4. Emerytura, renta, renta strukturalna, renta socjalna.
5. Świadczenia rodzinne: zasiłek rodzinny, dodatki do zasiłku rodzinnego, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, świadczenia rehabilitacyjne i inne.
6. Dodatek mieszkaniowy.
7. Zasiłek dla bezrobotnych.
8. Zasiłki z pomocy społecznej. Do dochodu nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego oraz wartości świadczeń w naturze.
9. Alimenty.
10. Wynajem, dzierżawa

Wyżej wymienione dochody należy potwierdzić:
1. zaświadczeniem o ich wysokości, (z zakładu pracy, urzędu skarbowego);
2. odcinkiem pobranej renty /emerytury;
3. zaświadczeniem o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej;
4. oświadczeniem o wysokości otrzymanych alimentów (potwierdzonych przekazem pocztowym, wyciągiem bankowym itp.);
5. stosownym zaświadczeniem z urzędu skarbowego o osiągniętym dochodzie z innych źródeł;
6. zaświadczeniem z urzędu gminy o posiadanym gospodarstwie rolnym i wielkości ha przeliczeniowych;
7. w przypadku braku prawa do pobierania zasiłku dla bezrobotnych wymagane jest zaświadczenie /decyzja o zarejestrowaniu bez prawa do pobierania zasiłku;
8. w przypadku osób, które nie pracują zawodowo oświadczenie, że nie wykonują pracy zarobkowej;

· Wypełniając wniosek należy uzasadnić swoją sytuację materialną, w szczególności zaznaczyć czy w rodzinie występuję bezrobocie, wielodzietność, niepełnosprawność, alkoholizm itp.(pkt 2 wniosku)
· Należy wymienić WSZYSTKIE OSOBY pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym oraz wskazać wysokość i źródło ich dochodu (tabela dot. pkt. 2)
· Po zsumowaniu wszystkich dochodów rodziny należy podzielić otrzymany dochód przez liczbę domowników uzyskując w ten sposób średni dochód netto na osobę.Lista załączonych plików:
1) Formularz PIT 2C - Pobierz
2) Wzór wniosku - Pobierz