Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» Nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

NADANIE STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Podstawa prawna: art. 9b ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2003r r. Nr 118, poz. 1112 ze zmianami), §9 ust.1 Rozporządzenia MENiS z dnia 01 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2004r. nr 260 poz. 2593)

WYMAGANE DOKUMENTY
1. pisemny wniosek nauczyciela skierowany do organu prowadzącego szkołę o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego.
2. dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych lub poświadczone kopie tych dokumentów,
3. akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego,
4. zaświadczenie dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz zajmowanymi przez niego stanowisku w okresie odbywania stażu,
5. zatwierdzony plan rozwoju zawodowego,
6. sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego,
7. ocena dorobku zawodowego za okres stażu,
8. nauczyciel może załączyć także inną dokumentacją świadczącą o jego osiągnięciach zawodowych.

TERMIN ODPOWIEDZI
W kolejności wpływu wniosków, nie dłużej niż w ciągu miesiąca. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej zawiadamia nauczyciela kontraktowego, który złożył wniosek o podjęciu postępowania egzaminacyjnego, o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu, co najmniej na 14 dni przed datą posiedzenia komisji.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Referat Oświaty, tel.: 8176 017, 8176 020, 8176 033

TRYB ODWOŁAWCZY
W przypadku wydania decyzji o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego przysługuje odwołanie w terminie 14 dni do organu sprawującego nadzór pedagogiczny, tj. Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu.

UWAGI
1. W przypadku, jeżeli wniosek oraz dokumentacja, o których mowa w pkt. II nie spełniają wymagań formalnych, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia we wskazanym terminie.
2. W przypadku niespełnienia przez nauczyciela warunków, o których mowa w art. 9b ust.1 Karty Nauczyciela organ prowadzący szkołę odmawia nauczycielowi, w drodze decyzji administracyjnej, nadania stopnia awansu zawodowego.
3. Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca
danego roku, organ prowadzący szkołę wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.
4. Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku, organ prowadzący szkołę wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.
5. Odbiór decyzji o nadaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego następuje osobiście.