Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» Wpis do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych

WPIS DO EWIDENCJI NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH (PRZEDSZKOLE, SZKOŁA PODSTAWOWA, GIMNAZJUM)

Podstawa prawna: art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami).

WYMAGANE DOKUMENTY
1. oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsce zamieszkania lub siedziby,
2. określenie typu i rodzaju szkoły lub placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania,
3. wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki oraz informację o warunkach lokalowych zapewniających możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, realizację innych zadań statutowych oraz bezpieczne i higieniczne warunki pracy osobom przebywającym na jej terenie, zgodnie z odrębnymi przepisami,
4. statut szkoły lub placówki,
5. dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce,
6. w przypadku szkoły podstawowej i gimnazjum zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 7 ust. 3 w/w ustawy tj.:
a). realizacja programów nauczania, uwzględniających podstawy programowe, stosowanie zasad klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów,
b). prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania ustalonej dla szkół publicznych,
c). zatrudnianie nauczycieli przedmiotów obowiązkowych posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych,
7. w przypadku szkoły podstawowej i gimnazjum ubiegających się o nadanie uprawnień szkoły publicznej- pozytywna opinia wydana przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu.


TERMIN ODPOWIEDZI
W ciągu 30 dni od daty zgłoszenia.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Referat Oświaty , tel.: 8176 017, 8176 020, 8176 033

TRYB ODWOŁAWCZY
W przypadku wydania decyzji o odmowie wpisu do ewidencji wnioskodawcy przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu.

UWAGI
1. w przypadku braku danych wymienionych w pkt. I wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w wymaganym terminie,
2. odbiór zaświadczenia o wpisie do ewidencji może nastąpić w jednej z dwóch form:
a). osobiście przez wnioskodawcę,
b). za pośrednictwem poczty.
3. Osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest zobowiązana w ciągu 14 dni zgłosić organowi, który dokonał wpisu do ewidencji, zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu powstałe po wpisie do ewidencji.