Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» Zbiórka publiczna

ZBIÓRKA PUBLICZNA

Wymagane dokumenty:
- wniosek zawierający:

  • termin, miejsce oraz sposób przeprowadzania zbiórki,
  • imię, nazwisko i adres osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie zbiórki,
  • cel, na jaki zostaną przeznaczone fundusze uzyskane w drodze zbiórki

- aktualny wypis z rejestru sądowego
- statut stowarzyszenia (w przypadku ubiegania się o zezwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej po raz pierwszy lub zmian w statucie)

Ubiegający się o udzielenie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej przedstawia organowi plan przeprowadzenia zbiórki publicznej, który określa :
- cel, na który mają być przeznaczone ofiary pochodzące ze zbiórki publicznej
- formy przeprowadzenia zbiórki publicznej
- termin rozpoczęcia i zakończenia zbiórki publicznej
- obszar, na którym zbiórka publiczna może być prowadzona
- sposób informowania o prowadzonej zbiórce publicznej
- liczbę osób, które mają brać udział w zbiórce publicznej
- przewidywane koszty przeprowadzenia zbiórki publicznej, w tym rodzaj i wysokość poszczególnych wydatków.


Opłaty:
za wydanie zezwolenia 82zł

Termin odpowiedzi:
miesiąc

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. z 1933r. Nr 22, poz. 162; z 1948 r. Nr 36, poz. 250; z 1971 r. Nr 12, poz. 115; z 1989 r. Nr 29, poz. 154; z 1990 r. Nr 34, poz. 198; z 1998 r. Nr 106, poz. 668; z 2003 r. Nr 96, poz. 874) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 06 listopada 2003 r. w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami (Dz. U. z 2003r. Nr 199, poz. 1947 ze zmianami Dz.U. z 2004 r. Nr 50, poz. 491), ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635); ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 874 z późniejszymi zmianami)

Tryb odwoławczy:
Od decyzji odmownej przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Inne informacje:
Zbiórka publiczna może być przeprowadzona w formie:
- zbierania ofiar pieniężnych do puszek kwestarskich oraz skarbon stacjonarnych, umieszczonych w obiektach za zgodą ich właścicieli lub użytkowników
- sprzedaży cegiełek o wartości pieniężnej,
- wpłacania ofiarna konto wskazane przez organizatora zbiórki
- zbierania ofiar w naturze (tylko w przypadku, gdy wszystkie dary będą mogły być w niezmienionej postaci zużyte na cel określony w pozwoleniu)

Organ gminy jest właściwy do wydania zezwolenia na zbiórkę publiczną o ile ma być ona przeprowadzona na obszarze gminy lub jej części.

Do wydania zezwolenia na zbiórkę publiczną na obszarze powiatu lub jego części obejmującej więcej niż jedną gminę uprawniony jest Starosta, na obszarze województwa lub jego części obejmującej więcej niż jeden powiat Marszałek Województwa, a na obszarze obejmującym więcej niż jedno województwo Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Obowiązek uzyskania zezwolenia dotyczy jedynie zbiórek o charakterze publicznym, stąd nie ma takiego obowiązku w przypadku zbiórek:

- dokonywanych na cele religijne, jeżeli są one prowadzone w obrębie zabudowań i pomieszczeń służących tym celom,
- przeprowadzanych w drodze loterii fantowych i pieniężnych, jeżeli zbiórki te nie są organizowane w miejscach publicznych,
- przeprowadzanych w lokalach prywatnych wśród osób znanych osobiście przeprowadzającemu zbiórkę,
- wśród młodzieży szkolnej w lokalach szkolnych odbywających się na podstawie zezwolenia władz szkolnych,
- koleżeńskich w lokalach urzędów publicznych na cele godne poparcia, odbywających się na podstawie pozwolenia kierownika urzędu.

Zezwolenie może być udzielone jedynie stowarzyszeniom, organizacjom posiadającym osobowość prawną, komitetom zorganizowanym dla przeprowadzenia i uzyskania określonego celu.

Organ gminy, wydający pozwolenie na zorganizowanie i przeprowadzenie zbiórki publicznej, może w każdym czasie kontrolować przebieg i wyniki zbiórki, a także badać w tym celu odpowiednie dokumenty oraz żądać udzielenia wyjaśnień.

Jeżeli zbiórka publiczna prowadzona jest niezgodnie z przepisami ustawy, albo zostało ujawnione, iż dalsze prowadzenie zbiórki może zagrażać bezpieczeństwu, spokojowi lub porządkowi publicznemu, albo gdy zostało stwierdzone, że uzyskane ze zbiórki ofiary nie są przeznaczone na właściwy cel, organ gminy może cofnąć w każdym czasie pozwolenie na prowadzenie zbiórki, a równocześnie orzec o przekazaniu zebranych ofiar na określony cel humanitarny.

Cofnięcie pozwolenia następuje w formie decyzji administracyjnej, od której przysługuje stronie odwołanie na zasadach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego.

Osoba uprawniona do przeprowadzenia zbiórki publicznej winna posiadać przy sobie dokument tożsamości oraz legitymację upoważniającą do przeprowadzenia zbiórki, wystawioną przez organizację, która uzyskała uprawnienie do przeprowadzenia zbiórki publicznej.


Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo
Tel.: (061) 8176 017