Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» Krajowy Rejestr Sądowy

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) rozpoczął funkcjonowanie 1 stycznia 2001 r.

Do jego podstawowych zadań należy dostarczanie rzetelnych informacji dotyczących uczestników obrotu gospodarczego.
 
KRS ma postać bazy danych, składającej się z trzech odrębnych rejestrów:
- rejestru przedsiębiorców
 - rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej
- rejestru dłużników niewypłacalnych
 
 Za prowadzenie rejestru odpowiedzialne są sądy rejestrowe, ulokowane przy działających sądach gospodarczych. Istotne jest, że urzędy skarbowe oraz gminy maja obowiązek udzielenia zainteresowanym pomocy poprzez udostępnienie Polskiej Klasyfikacji Działalności, nieodpłatnych formularzy, informacji nt. wysokości i formy wnoszenia opłat oraz o właściwym miejscowo sądzie rejestrowym, w którym należy dokonać zgłoszenia. W celu zapewnienia odpowiedniego funkcjonowania Krajowego Rejestru Sądowego powołana została do życia Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego. Posiada ona swe odziały przy sądach rejestrowych. CIKRS odpowiedzialna jest za prowadzenie zbioru informacji rejestru, udzielanie informacji nt. rejestru oraz przekazywanie gminom danych z rejestru o wpisaniu i wykreśleniu przedsiębiorcy. Instytucja ta wydaje także odpłatnie odpisy, wyciągi i zaświadczenia z rejestru. Należy podkreślić, że dokumenty te mają moc dokumentów wydanych przez sąd. Istotną cechą rejestru jest jego jawność. Oznacza to, że każdy ma prawo dostępu do danych zawartych w rejestrze oraz otrzymywania poświadczonych odpisów, wyciągów i zaświadczeń. Każdy podmiot wpisany do rejestru posiada własne akta rejestrowe, które obejmują dokumenty niezbędne dla dokonania wpisu. Jeżeli podmiot wpisany do rejestru działa na podstawie umowy lub statutu, do wniosku o wpis lub zmianę należy dołączyć tekst umowy (statutu) lub odpowiednio, tekst jednolity w nowym brzmieniu. Wszystkie wpisy są ogłaszane obowiązkowo w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Zasada ta nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Prawo do przeglądania kart rejestrowych przedsiębiorców posiada każdy. Na przeglądanie akt innych podmiotów wymagana jest zgoda przewodniczącego sądu, która udzielana jest każdemu, kto potrzebę tę odpowiedni sposób uzasadni.
 
Wpis do rejestru dokonywany jest na wniosek, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego wniosek. Wniosek składa się na specjalnie do tego przewidzianym urzędowym formularzu, załączając niezbędne dokumenty. Niezbędne jest także wniesienie odpowiedniej opłaty sądowej oraz opłacenie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – o ile jest ono obowiązkowe. Do wniosku należy dołączyć wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą). Wzory muszą być potwierdzone notarialnie lub złożone w obecności sędziego sądu rejestrowego lub upoważnionego pracownika. Po złożeniu dokumentów sąd bada czy dokumenty odpowiadają pod kątem treści oraz formy przepisom prawa, oraz czy podane dane identyfikacyjne podmiotu są zgodne z prawdą.
 
Wszystkie podmioty wpisane do KRS są obowiązane do umieszczania w oświadczeniach pisemnych, skierowanych w zakresie ich działalności do określonych osób następujące dane:
- firmę lub nazwę,
- oznaczenie formy prowadzonej działalności,
- siedzibę i adres,
- numer w rejestrze.
 Nie złożenie wniosku lub dokumentów, koniecznych do dokonania wpisu w terminie, grozi obowiązanemu do tego podmiotowi karą grzywny. W przypadku spółki handlowej, nie wykonującej obowiązków rejestracyjnych, sąd może podjąć decyzję o jej rozwiązaniu. W przypadku osoby prawnej, sąd może orzec o ustanowieniu kuratora na okres do roku.
 
Do grupy podmiotów, na których ciąży obowiązek dokonania wpisu do KRS należą:
- osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
- spółki jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo – akcyjne, z ograniczoną
odpowiedzialnością, akcyjne
- spółdzielnie
- przedsiębiorstwa państwowe
- jednostki badawczo – rozwojowe
- przedsiębiorstwa zagraniczne
- towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych
- inne osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą i podlegające wpisowi do rejestru
stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych
zakładów opieki zdrowotnej.
- odziały przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium Polski
-główne odziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń
          
Niezbędne formularze do rejestracji do pobrania na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: http://www.ms.gov.pl/krs/formularze_krs.shtml