Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» Korzyści z zatrudnienia osoby bezrobotnej

 

Zatrudnienie osoby bezrobotnej z pomocą urzędu pracy może być bardzo korzystnym posunięciem dla firmy. Zyskuje ona nie tylko nowego pracownika, ale przede wszystkim minimalizuje koszty związane z organizacją nowego stanowiska pracy.
Firma pragnąca zatrudnić bezrobotnego i otrzymać zwrot kosztów na wyposażenie lub doposażenie jego stanowiska powinna złożyć stosowny wniosek do dyrektora urzędu pracy.
 
We wniosku należy zawrzeć między innymi następujące dane:
 • oznaczenie firmy,
 • liczbę stanowisk pracy przeznaczonych dla osób bezrobotnych,
 • kalkulacje wydatków dla poszczególnych stanowisk oraz źródła ich finansowania,
 • wnioskowaną kwotę refundacji,
 • opis stanowisk dla osób bezrobotnych i wymaganych na stanowisku kwalifikacji,
 • przewidywane koszty zatrudnienia poniesione na zatrudnienie osób bezrobotnych w okresie 24 miesięcy,
 • liczbę zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w poszczególnych 12 miesiącach poprzedzających złożenie wniosku.
 Jakie korzyści płyną z zatrudnienia osoby bezrobotnej?
 • Zatrudniając osobę bezrobotną z grupy osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy przez okres 6, 12 lub 24 miesięcy pracodawca może uzyskać refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenie, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne.
 • Firma może otrzymać refundację odpowiadającą 5- krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia poniesionych kosztów na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Bezrobotny musi być jednak zatrudniony przez okres co najmniej 3 lat w pełnym wymiarze czasu pracy, a przypadku małych i średnich przedsiębiorstw na 2 lata.
 • Pracodawca może uzyskać refundację składek na ZUS, pod warunkiem, ze zatrudniał skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy i po upływie tego czasu bezrobotny nadal jest zatrudniony. Wysokość jednorazowej refundacji poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne nie przekracza 300% wysokości minimalnego wynagrodzenia.
 • Ponadto firma, która według planu szkoleń uzgodnionych z zakładową organizacją związkową skieruje pracownika na szkolenie (min 22 dni robocze) w wymiarze równym czasowi pracy pracownika oraz udzieli mu na ten czas płatnego urlopu szkoleniowego, a na okres szkolenia pracownika zatrudni skierowaną osobę bezrobotną może otrzymać zwrot kosztów szkolenia w wysokości do 80% przeciętnego wynagrodzenia, jak również otrzymać refundację wynagrodzenia razem ze składkami na ubezpieczenie społeczne od tego wynagrodzenia w wysokości do 40% przeciętnego wynagrodzenia za każdego skierowanego bezrobotnego.
 Niezwykle istotne jest, aby po podpisaniu umowy o uzyskanie pomocy, pamiętać o przestrzeganiu warunków zawartej z urzędem pracy umowy, gdyż naruszenie w jakikolwiek sposób warunków umowy oznacza konieczność zwrotu otrzymanych środków, a tym samym utratę szansy na zwiększenie oszczędności w firmie.