Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» Wsparcie dla osób bezrobotnych na podjęcie działalności gospodarczej

Osoby bezrobotne mogą otrzymać jednorazowo środki z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej. Wysokość wsparcia, w tym pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej określona jest w umowie (nie może być wyższa jednak niż 5-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia)

W sytuacji, gdy działalność podejmowana jest na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych wysokość środków nie może być większa niż 3-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni oraz nie może przekroczyć 2-krotnie przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej założeniu spółdzielni.
Bezrobotny mający zamiar rozpocząć działalność gospodarczą i ubiegać się o środki z Funduszu Pracy powinien złożyć wniosek we właściwym urzędzie pracy.
 
Wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej może być uwzględniony po spełnieniu przez bezrobotnego następujących warunków:
  1. w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych lub robót publicznych; nie otrzymał w okresie 5 lat poprzedzających złożenie wniosku pożyczki z Funduszu Pracy lub z innych funduszy publicznych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej;
  2. nie otrzymał dotychczas z Funduszu Pracy bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej;
  3. spełnia warunki do uzyskania pomocy de minimis, o czym mowa w § 4 ust. 9 niniejszych zasad;
  4. spółdzielnia socjalna, do której ma zamiar przystąpić, nie zalega z opłacaniem w terminie składek i innych danin publicznych oraz nie posiada nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych;
  5. nie prowadził (nie ma zarejestrowanej) działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej;
  6. nie był w okresie 2 lat przed złożeniem wniosku skazany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny;
  7. złoży wniosek kompletny i prawidłowo sporządzony łącznie z dokumentami niezbędnymi do jego oceny określonymi w § 4 ust. 1 niniejszych zasa
 
Szczegółowe informacje dotyczące procedury składania wniosków, oceny projektów oraz zasad przyznawania dotacji są dostępne na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu