Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» Podatek od środków transportowych

Uchwała Nr XXXVII/308/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych- POBIERZ

Uchwała Nr XXII/155/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - POBIERZ

UCHWAŁA NR XII/73/2015 RADY GMINY KLESZCZEWO z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie :ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych -POBIERZ

 

Uchwała Nr XLV/332/2014 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 października 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - POBIERZ


 

Uchwała Nr XXXV/259/2013
Rady Gminy Kleszczewo

z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie :ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz.645), art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 95 poz. 613, Nr 96 poz. 620, Nr 225 poz.1461,Nr 226 poz.1475 z 2011r.Nr 102 poz.584,Nr 112 poz.654,Nr 171 poz.1016 i Nr 232,poz.1378 ) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie  górnych granic stawek kwotowych  podatkków i opłatach lokalnych w 2014r.(M.P. z dnia 9 września 2013r.poz. 724 ) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 października 2013r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014r. (M.P. z dnia 11 października 2013r. poz. 812  ) Rada Gminy Kleszczewo uchwala, co następuje : 

§ 1. 

Ustala się następujące stawki podatku od środków transportowych : 

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 

a) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 621 zł 

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 755 zł 

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 961 zł 

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton – w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatkowe określa załącznik Nr 1 do uchwały 

3) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.762 zł 

4) od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, stawki podatkowe określa załącznik nr 2 do uchwały 

5) od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 398 zł 

6) od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadających dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, stawki podatkowe określa załącznik nr 3 do uchwały 

7) od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia : 

a) mniejszej niż 30 miejsc - 1.817 zł 

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 2.310 zł 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do poboru podatków od 1 stycznia 2014r. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy


           
Henryk Lesiński 

 

 

 

1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992r.),

 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999r.) Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczypospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczącą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne 

 

 

 

uzasadnienie

do uchwały nr XXXV/259/2013

rady gminy kleszczewo

z dnia 28 listopada 2013

 

 w sprawie : ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.                                                  

 

 Zgodnie z art.10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach i opłatach lokalnych(tekst jednolity Dz.U. z 2010r.Nr 96,poz.613 ze zmianami ) ,Rada Gminy określa, w drodze uchwały, wysokość stawek podatku od środków transportowych, z tym że roczna stawka podatku od jednego środka transportowego nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych, ogłoszonych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013r.w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014r.(M.P. z dnia 9 września 2013r.poz.724),a także nie może być niższa od minimalnych stawek ogłoszonych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 7 października 2013r.w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014r.(M.P. z dnia 11 października 2013r.poz.812)

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za zasadne.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Henryk Lesiński

 

 

 

Załącznik Nr 1 do

Uchwały Nr XXXV/259/2013
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 28 listopada 2013 r.

 

 

Stawki podatku od środków transportowych dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton 

Liczba osi i dopuszczalna Masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

13

998

1.064

13

14

1.102

1.170

14

15

1.199

1.263

15

 

1.529

1.609

Trzy osie

12

17

1.463

1.529

17

19

1.596

1.661

19

21

1.730

1.796

21

23

1.863

1.930

23

25

2.061

2.130

25

 

2.195

2.261

Cztery osie i więcej

12

25

1.996

2.061

25

27

2.130

2.195

27

29

2.261

2.329

29

31

2.528

3.045

31

 

2.660

3.045

       

 

 

                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy

 

Henryk Lesiński

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr XXXV/259/2012
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 28 listopada 2013 r.

 

 

Stawki podatku od środków transportowych dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton 

 

Liczba osi i dopuszczalna Masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

 

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

 

Dwie osie

 

12

18

2.130

2.195

 

18

25

2.195

2.261

 

25

31

2.236

2.301

 

31

 

2.276

2.354

 

Trzy osie

 

12

40

2.261

2.329

 

40

 

2.660

3.045

 

           

  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

              Henryk Lesiński

 

 

 

 

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr XXXV/259/2012
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 28 listopada 2013 r.

 

 

 

Stawki podatku od środków transportowych dla przyczep i naczep
które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton

 

Liczba osi i dopuszczalna Masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa / przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niź

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

 

Jedna oś

12

18

465

531

 

18

25

531

599

 

25

 

597

723

 

Dwie osie

12

28

531

599

 

28

33

789

1.094

 

33

38

1.094

1.660

 

38

 

1.480

2.187

 

Trzy osie

12

38

998

1.529

 

38

 

1.263

1.930

 
         

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

                Henryk Lesiński

 


  Załączniki:

1. DT-1 - Deklaracja na podatek od środków transportowych  - POBIERZ

2. DT-1/A - Załącznik do deklaracji DT-1 - POBIERZ