Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» Wysokość stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXXVI/272/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - POBIERZ

Uchwała Nr XXII/154/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - POBIERZ

Uchwała Nr XII/70/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości - POBIERZ

Uchwała Nr XLV/331/2014 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 października 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - POBIERZ


 

Uchwała Nr XXXV/258/2013
Rady Gminy Kleszczewo

z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity  tekst z 2013r. Dz.U. poz. 594 i poz. 645), art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (jednolity tekst  z 2010r. Dz. U. Nr 95 poz. 613, Nr 96 poz. 620,Nr. 225 poz. 1461, Nr 226 poz. 1475 oraz z 2011r. Nr 102, poz. 584, Nr 112 poz. 654, Nr 171 poz. 1016 i Nr 232 poz.1378), oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2014r.(M.P. z dnia 9 września 2013r., poz. 724) Rada Gminy Kleszczewo uchwala, co następuje : 

§ 1. 

Ustala się następujące roczne wysokości stawek podatku od nieruchomości : 

1) od gruntów : 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,89 zł od 1 m2  powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,56 zł od 1 ha powierzchni, 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,24 zł od 1 m2 powierzchni, 

2) od budynków lub ich części : 

a) mieszkalnych - 0,74 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 21,69 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,73 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, a garaże i budynki gospodarcze nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – 4,12 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

3) od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach i opłatach lokalnych. 

§ 2. 

Wykonanie  uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do poboru podatków   od  1 stycznia 2014 r. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy


Henryk Lesiński