Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» Taryfa opłat za wodę

 

UCHWAŁA Nr  IV/24/2015

Rady Gminy Kleszczewo

z dnia 04 marca 2015r.

 

w sprawie :  zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

 

                        Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zmianami) oraz art.24 ust.1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity  Dz.U.  z 2015r. poz. 139)  Rada Gminy Kleszczewo uchwala, co następuje:

§ 1

  1. Zatwierdza się przedłożoną przez Zakład Komunalny w Kleszczewie taryfę opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągów gminnych w wysokości 4,20 zł netto za 1 m3 wody plus podatek VAT.
  2.  Zatwierdza się stawkę opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych w wysokości 2,00 zł netto za odbiorcę za miesiąc.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kleszczewo.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  z mocą obowiązującą od dnia 01 kwietnia 2015r.

 

                                              

                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                              Henryk  Lesiński 

 

 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr IV/24/2015

Rady Gminy Kleszczewo z dnia 04 marca 2015r.

 

      Proponowana taryfa stanowi zestawienie cen i stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Kleszczewo na okres 12 miesięcy tj. od dnia  1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku.

 Wniosek o zatwierdzenie taryfy został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków  (tekst jednolity  Dz.U.  z 2015r. poz. 139)   oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r.w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków( Dz. U. Nr 127,poz.886)  po szczegółowej analizie minionego roku finansowego.

Proponowana taryfa w wysokości 4,20zł netto wzrasta o 0,16zł za 1m³ wody w stosunku do poprzednio obowiązującej taryfy i spowodowana jest między innymi tym, iż koszty zakupu wody od podmiotów zewnętrznych nie uwzględniają w pełni  kosztów eksploatacji sieci i administrowania systemem. Od 2014r. Zakład Komunalny  został obciążony podatkiem od nieruchomości obejmującym budynki i budowle związane z produkcją i dystrybucją wody. W celu ograniczenia wzrostu cen dla odbiorców skutki wzrostu cen spowodowane podatkiem od nieruchomości rozłożono na 2 lata tj.  na rok 2014 i 2015. Ponadto  w 2015r. planuje się  wykonanie dodatkowego zbiornika na wodę pitną o pojemności min.100m³ w SUW Gowarzewo, a w SUW Krerowo zainstalować zbiornik na sprężone powietrze.

W zakresie opłat za usługi wodociągowe Zakład wnioskuje o utrzymanie taryfy dwuczłonowej składającej się z opłaty abonamentowej w wysokości 2,00 zł netto na odbiorcę na miesiąc tj. w wysokości niezmienionej oraz ceny za 1m³ wody – 4,20zł netto.

Mając powyższe na uwadze podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Lesiński