Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» Taryfa opłat za odbiór ścieków

 

UCHWAŁA Nr IV/25/2015

Rady Gminy Kleszczewo

z dnia 04 marca 2015 r. 

 

w sprawie : zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 

                        Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz.U.  z 2013r. poz. 594 ze zmianami) oraz art.24 ust.1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U.  z 2015r. poz.139)  Rada Gminy Kleszczewo uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się przedłożoną przez Zakład Komunalny w Kleszczewie taryfę opłat za  odprowadzanie ścieków do gminnych urządzeń kanalizacyjnych wg poszczególnych grup taryfowych:

L.p.

Grupa taryfowa

Rodzaj opłaty

Cena netto

1.

 

 

Grupa 1 -odprowadzenie  ścieków  kanalizacją grawitacyjną

Cena zł/m3

5,60

Opłata abonamentowa zł/m-c

2,00

2.

 

 

Grupa 2- odprowadzenie ścieków kanalizacją ciśnieniową

Cena zł/m3

5,57

Opłata abonamentowa zł/m-c

2,00

 

Do w/w opłat dolicza się obowiązujący podatek VAT.                                                                                        

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kleszczewo.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą  od dnia 01 kwietnia 2015r.

 

                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                              Henryk  Lesiński

Uzasadnienie

do Uchwały Nr IV/25/2015

Rady Gminy Kleszczewo

z dnia 04 marca 2015r.


Wniosek o zatwierdzenie taryfy opracowany został na podstawie zasad określonych w ustawie z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity  Dz.U.  z 2015r. poz. 139)  oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r.w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ( Dz. U. Nr 127, poz. 886), po szczegółowej analizie finansowej minionego roku finansowego.

            Proponowana taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat abonamentowych za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kleszczewo na okres 12 miesięcy tj. od dnia 1 kwietnia 2015r. do 31 marca 2016r.

W zakresie opłat za usługi kanalizacyjne zakład wnioskuje o utrzymanie taryfy dwuczłonowej składającej się z ceny za  1 m³ ścieków oraz opłaty abonamentowej. Wnioskowana cena 1m³ ścieków wynosi 5,60zł netto dla ścieków odprowadzanych kanalizacją grawitacyjną oraz 5,57zł netto dla ścieków odprowadzanych kanalizacją ciśnieniową i stanowi wzrost o 0,37zł netto za 1 m³ w stosunku do poprzednio obowiązującej taryfy. Wzrost cen spowodowany jest między innymi tym, iż koszty odprowadzania ścieków do podmiotów zewnętrznych nie uwzględniają w pełni  kosztów eksploatacji sieci i administrowania systemem. Od 2014r. Zakład Komunalny  został obciążony podatkiem od nieruchomości obejmującym budynki i budowle związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków. W celu ograniczenia wzrostu cen dla odbiorców skutki wzrostu cen spowodowane podatkiem od nieruchomości rozłożono na 2 lata tj.  na rok 2014 i 2015.

Niższa stawka w przypadku kanalizacji ciśnieniowej uwzględnia koszt energii ponoszony przez dostawcę ścieków

Wysokość opłaty abonamentowej pozostaje w dotychczasowej wysokości i wynosi 2,00 zł netto na odbiorcę na miesiąc.

            Mając powyższe na uwadze podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

 

                                                                       Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                  Henryk Lesiński