Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» Opłata targowa

 

Uchwała Nr XII/71/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/175/2012 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie ustalenia opłaty targowej - POBIERZ

 

 

 

Uchwała NR XXIV/175/2012

 

Rady Gminy Kleszczewo

z dnia 21 listopada 2012 r.

 

w sprawie:  ustalenia  opłaty targowej.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111; z 2009r. Nr 223 poz. 1458, Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241: z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146,Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230; z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887 , Nr 217 poz. 1281; z 2012r. poz 567 ), art. 19 pkt 1 lit. a  i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 95 poz. 613, Nr 96 poz. 620,Nr. 225 poz. 1461, Nr 226 poz. 1475 oraz z 2011r. Nr 102, poz. 584, Nr 112 poz. 654, Nr 171 poz. 1016 i Nr 232 poz.1378), oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2013r.(M.P. z dnia 14 sierpnia 2012r., poz. 587) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz. 749) Rada Gminy Kleszczewo uchwala, co następuje :

§ 1 

Ustala się na terenie Gminy Kleszczewo dzienną stawkę opłaty targowej w wysokości 20,00 zł. 

§ 2 

1. Dzienna stawka opłaty targowej w czasie festynów, imprez i uroczystości wynosi przy  sprzedaży  ze stoiska o powierzchni do 1 metra kwadratowego - 10 zł oraz za każdy rozpoczęty następny metr kwadratowy powierzchni sprzedaży - 10 zł.

2. Maksymalna stawka dzienna opłaty targowej nie może przekroczyć kwoty 757,79 zł. 

§ 3 

Zwalnia się od opłaty targowej osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej prowadzące działalność gospodarczą w zakresie handlu, dokonujących sprzedaży przed budynkiem, w którym stale prowadzą działalność gospodarczą. 

§ 4 

1.Opłata targowa pobierana  jest w drodze  inkasa, w dniu dokonywania sprzedaży.

2. Inkasentami opłaty targowej  będą:

-sołtysi poszczególnych sołectw wykazani w załączniku do uchwały,

-Urząd Gminy w Kleszczewie,

-Zakład Komunalny w Kleszczewie.

3.Ustala się wynagrodzenie za inkaso dla sołtysów w wysokości 50% pobranych opłat. 

§ 5 

Pobraną opłatę targową  inkasenci wpłacają  za okresy miesięczne, w terminie do 5 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni  do kasy Urzędu Gminy. 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kleszczewo. 

§ 7 

Traci moc Uchwała Nr XXIV/184/2008 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 13 listopada 2008r. w sprawie opłaty targowej oraz Uchwała Nr VI/43/2011 z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej. 

§ 8 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2013 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

        Henryk Lesiński

 

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: |1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992r.), |2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999r.) Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczypospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczącą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne

 

 

 

 

Załącznik   do    

Uchwały Nr XXIV/175 /2012

Rady Gminy Kleszczewo

z dnia 21 listopada 2012r.

 

 

Wykaz inkasentów

 

 

Lp.

Imię i nazwisko

Teren poboru opłaty - sołectwo

1.

Mieczysław Tomkowiak

miejscowość Bylin - sołectwo Bylin

2.

Halina Michalak-Szczepaniak

miejscowość Gowarzewo,Szewce,Tanibórz - sołectwo Gowarzewo

3.

Eugeniusz Nowicki

miejscowość Kleszczewo, Lipowiec, Bugaj - sołectwo Kleszczewo

4.

Czesław Książkiewicz

miejscowość Komorniki - sołectwo Komorniki

5.

Bożena Karolczak

miejscowość Krerowo - sołectwo Krerowo

6.

Henryk Lesiński

miejscowość Krzyżowniki - sołectwo Krzyżowniki

7.

Jan Mąderek

miejscowość Markowice - sołectwo Markowice

8.

Grzegorz Siwek

miejscowość Nagradowice - sołectwo Nagradowice

9.

Ferdynand Nowicki

miejscowość Poklatki - sołectwo Poklatki

10.

Jolanta Fludra

miejscowość Śródka - sołectwo Śródka

11.

Mirosława Rutkowska

miejscowość Tulce - sołectwo Tulce

12.

Stanisław Lesiński

miejscowość Zimin - sołectwo Zimin

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

          

Henryk Lesiński