Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» Inkaso podatków

 Uchwała Nr XII/74/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie: poboru  podatków w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso - POBIERZ

 
 
UCHWAŁA NR XXIV/185/2008
Rady Gminy  Kleszczewo
z dnia 13 listopada 2008r.
 
w sprawie :   inkasa podatków.  
 
                        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441 Nr 175 Nr 1467, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218 ), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym  (tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 136 poz. 969, Nr 191 poz. 1412, Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz. 1825; z 2007r. Nr 109 poz. 747; z 2008r. Nr 116 poz. 730), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym ( Dz. U. Nr 200 poz. 1682, Nr 216 poz. 1826; z 2005r. Nr 143 poz. 1199, Nr 164 poz. 1365, Nr 179 poz. 1484; z 2006r. Nr 249 poz. 1825; z 2008r. Nr 116 poz. 730), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 121 poz. 844, Nr 220 poz. 1601, Nr 225 poz. 1635, Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz. 1828, Nr 251 poz. 1847; z 2008r. Nr 93 poz. 585, Nr 116 poz. 730) Rada Gminy Kleszczewo uchwala, co następuje :
 
 
§ 1
Zarządza się na terenie gminy Kleszczewo  pobór podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.
 
§ 2
Na inkasentów wyznacza się sołtysów, których wykaz stanowi  załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3
Ustala się wynagrodzenie dla inkasentów w wysokości 2,5 % od zebranych kwot podatków, o których mowa w § 1 uchwały.
 
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 5
Traci moc Uchwała Nr XXXIX/191/2005 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 22 listopada 2005r. w sprawie inkasa podatków.
 
§ 6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od dnia 01 stycznia 2009 r.
 
                                                                                  Przewodnicząca Rady Gminy
 
                                                                                         mgr Ewa Lesińska
                                                                                             
 
                                                                                              Załącznik do Uchwały
                                                                                              Nr XXIV/185/2008
                                                                                              Rady Gminy Kleszczewo
                                                                                              z dnia 13 listopada 2008r.
 
 
 
WYKAZ INKASENTÓW
 
 

 
Lp.
 
 
Imię i Nazwisko
 
Teren poboru podatków - sołectwo
1.
Mieczysław Tomkowiak
miejscowość Bylin – sołectwo Bylin
2.
Andrzej Frąckowiak
miejscowość  Gowarzewo, Szewce, Tanibórz - sołectwo Gowarzewo
3.
Eugeniusz Nowicki
miejscowość  Kleszczewo, Lipowiec, Bugaj - sołectwo Kleszczewo
4.
Czesław Książkiewicz
miejscowość Komorniki - sołectwo Komorniki
5.
Bożena Karolczak
miejscowość Krerowo - sołectwo Krerowo
6.
Henryk Lesiński
miejscowość Krzyżowniki – sołectwo Krzyżowniki
7.
Rafał Ochowiak
miejscowość Markowice - sołectwo Markowice
8.
Sławomir Golba
miejscowość  Nagradowice   - sołectwo Nagradowice
9.
Ferdynand Nowicki
 
miejscowość Poklatki - sołectwo Poklatki
10.
Jolanta Fludra
miejscowość   Śródka   -   sołectwo Śródka
11.
Grzegorz Socha
 
miejscowość Tulce - sołectwo Tulce
12.
Stanisław Lesiński
 
miejscowość   Zimin - sołectwo Zimin

 
 
 
 
                                                                                  Przewodnicząca Rady Gminy
 
                                                                                         mgr Ewa Lesińska