Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» Zwolnienie w podatku od środków transportowych - Uchwała uchylona

 

Uchwała Nr XXXV/261/2013
Rady Gminy Kleszczewo

z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie: uchylenia uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od środków transportowych. 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 8 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz. U.  z 2013r. poz. 594 i 645)  art. 12 ust. 4 ustawy  z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach  i opłatach lokalnych  ( tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 95 poz.  613, Nr 96 poz. 620, Nr 225 poz. 1461, Nr 226 poz. 1475 ; z 2011r. Nr 102 poz. 584, Nr 112 poz. 654, Nr 171 poz. 1016, Nr 232 poz. 1378) Rada Gminy Kleszczewo uchwala, co następuje:

 

§ 1 

Uchyla się  Uchwałę Nr  XXXIX/190/2005 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 22 listopada 2005r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od środków transportowych.

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2014r.  

                                              

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                  

          Henryk Lesiński