Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» Podatek rolny - Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na obszarze Gminy Kleszczewo.

 Uchwała Nr XII/69/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25 listopada 2015r. w sparwie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na obszarze Gminy Kleszczewo na 2016 rok - POBIERZ

 

Uchwała Nr XLV/330/2014 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 października 2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na obszarze Gminy Kleszczewo na 2015 rok  - POBIERZ


 

Uchwała Nr XXXV/257/2013
Rady Gminy Kleszczewo

z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na obszarze Gminy Kleszczewo. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst  Dz.U. z 2013r.   poz. 594 i poz.645 ) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (jednolity tekst   Dz.U. z 2013r.  poz. 1381) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia dnia 18 października 2013r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy  2014 (M.P. z 2013r. poz. 814), po uzyskaniu opinii Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Rada Gminy Kleszczewo uchwala, co następuje : 

§ 1. 

Obniża się kwotę stanowiącą średnią cenę skupu żyta, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy  2014  (M.P. z 2013r. poz. 814) na kwotę 69,28 zł. za 1 dt, przyjmowaną jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Kleszczewo w 2014r., do kwoty 52,00 zł. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kleszczewo. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do poboru podatku  od  1 stycznia  2014 rok. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy


Henryk Lesiński 

 

  

uzasadnienie

DO uCHWAŁY nR XXXV/257/2013

Rady GMINY KLESZCZEWO

Z DNIA 28 LISTOPADA 2013R.

 

w sprawie  obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na obszarze Gminy Kleszczewo.

 

Zgodnie z dyspozycją przewidzianą w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity z 2006r. Dz.U. Nr 136 poz. 969 ze zmianami)  rady gmin  dla potrzeb naliczania podatku rolnego są uprawnione do obniżania cen skupu żyta  ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wobec powyższego, uwzględniając trudną sytuację ekonomiczną producentów rolnych podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie jest zasadne. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Henryk Lesiński