Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» TRAKTATY UNIJNE

Unia Europejska opiera się na traktatach, które sukcesywnie są zmienianie i aktualizowane, aby odzwierciedlały w pełni zachodzące zmiany we Wspólnocie. Wszystkie kraje członkowskie przyjęły Traktaty na zasadach demokratycznych i dobrowolnych. W ostatnim czasie powstał projekt Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy. Traktat ten miał z zasady zastąpić wszystkie dotychczasowe traktaty jednym tekstem, w postaci Konstytucji. 17-18 czerwca 2004 roku na szczycie Rady Europejskiej w Brukseli Konstytucja dla Europy została przyjęta przez szefów państw i rządów, a następnie podpisana 29 października 2004 roku w Rzymie. Przeprowadzone w 2005 roku referenda w Holandii i Francji pokazały jednak, iż projekt Konstytucji nie jest powszechnie akceptowany. W związku z tym, po dwóch latach podjęto kroki w celu opracowania nowego Traktatu w sprawie reformy instytucjonalnej. Prace nad reformą zakończone zostaną wraz z upływem 2007 roku. Zanim jednak doszło do stworzenia Konstytucji, Unia Europejska funkcjonowała w oparciu o liczne traktaty.

Traktat Paryski
 
Traktat Paryski ustanowił Europejską Wspólnotę Węgla i Stali. Podpisany został 18 kwietnia 1951 r. w Paryżu przez Belgię, Francję, Luksemburg, RFN oraz Włochy, wszedł w życie 23 lipca 1952 r., wygasł natomiast 23 lipca 2002 r.
 
Traktaty Rzymskie
 
Traktaty Rzymskie, jak sama nazwa wskazuje podpisane zostały w Rzymie 25 marca 1957 r. przez Belgię, Danię, Francję, Holandię, Luksemburg i RFN. Na mocy Traktatu Rzymskiego powstała Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG) oraz Europejska Wspólnota Energii Atomowej (Euratom). Traktaty weszły w życie 1 stycznia 1958 r., a główną ich ideą była współpraca narodów, postęp gospodarczy oraz społeczny. Ważną rolę odgrywała także poprawa warunków życia, pracy oraz zapewnienie bezpieczeństwa, pokoju i wolności.
 
Traktat Fuzyjny
 
Traktat Fuzyjny przyczynił się do powstania jednej Komisji i Rady dla istniejących wówczas trzech Wspólnot Europejskich. 8 kwietnia 1965 r. podpisany został w Brukseli, a w życie wszedł 1 lipca 1967 r.
 
Jednolity Akt Europejski
 
Jednolity Akt Europejski (JAE) został podpisany w Hadze i Luksemburgu w 1986 r. przez 12 państw – 17 lutego przez Belgię, Francję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Luksemburg, Portugalię, RFN i Wielką Brytanie, a w drugiej turze – 28 lutego Akt podpisały pozostałe kraje – Dania, Grecja i Włochy. Jednolity Akt Europejski wszedł w życie 1 lipca 1987 r. i zawierał zobowiązanie 12 państw członkowskich do utworzenia jednolitego rynku europejskiego do 31 grudnia 1992 roku. Rynku, który zapewnia swobodny przepływ towarów, usług, osób i kapitału. JAE wprowadził także nową procedurę współpracy między Parlamentem Europejskim a Radą Ministrów, procedurę zgody Parlamentu w procesie aprobaty traktatów akcesyjnych i układów europejskich, jak również rozwinął współpracę państw członkowskich w zakresie polityki zagranicznej. Wynikiem podpisania JAE było także rozszerzenie Traktatu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej o nowe rozdziały dotyczące polityki monetarnej i społecznej, spójności gospodarczej oraz społecznej, badaniom i rozwojowi technologicznemu, jak również ochronie środowiska.
 
Traktat o Unii Europejskiej
 
Traktat o Unii Europejskiej podpisany 7 lutego 1992 r. w Maastricht, wszedł w życie 1 listopada 1993 r. Traktat z Maastricht wprowadził zmianę nazwy Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej na Wspólnotę Europejską. Wprowadził także regulacje dotyczące współpracy pomiędzy członkami państw członkowskich w zakresie polityki sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Rozszerzył obszar oddziaływania Wspólnot, wprowadził obywatelstwo Unii Europejskiej, wzmocnił przywileje Parlamentu. Stworzył ponadto nową strukturę składającą się z trzech filarów o charakterze gospodarczym i politycznym, na których opiera się Unia Europejska.
 
Traktat Amsterdamski
 
Traktat Amsterdamski podpisany 2 października 1997 roku przez 15 państw członkowskich, wszedł w życie 1 maja 1999 roku i wprowadził zmiany do Traktatów Unii Europejskiej, Traktatów Rzymskich i innych aktów. Główne zmiany dotyczyły poprawy przejrzystości i jawności działań UE, zwrócenie szczególnej uwagi na prawa obywateli, uproszenie procedur prawodawczych, wprowadzenie zmian instytucjonalnych oraz zmian w II i III filarze Unii.
 
Traktat z Nicei
 
Traktat z Nicei podpisany 26 lutego 2001 r. (w życie wszedł 1 lutego 2003 r.) dotyczył przede wszystkim reform instytucjonalnych umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie Unii po przyjęciu dziesięciu nowych państw w 2004 r. i dwóch w 2007 r. Skupiono się następujących sprawach: ogólnej liczbie komisarzy w Komisji Europejskiej, zasadzie podziału głosów w Radzie oraz zasady rozszerzenia zasady głosowania w Radzie, jak również zasad bliższej współpracy pomiędzy państwami UE.