Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» CZYM ZAJMUJE SIĘ UNIA EUROPEJSKA

Unia Europejska poprzez swoje działania ma na celu przynoszenie korzyści wszystkim państwom członkowskim, aby spełnić swe cele skupia się na kwestiach dotyczących polityki spójności, polityki innowacyjnej oraz finansowej.

POLITYKA SPÓJNOŚCI
Polityka spójności ma na celu wspieranie działań związanych z procesem tworzenia jednolitego rynku, jak również zapewnienie pomocy ze środków strukturalnych dla regionów słabiej rozwiniętych, a tym samym wyrównać szanse na rynku międzynarodowym.
 
Pomoc Regionalna
 
Pomoc regionalna polega na przekazywaniu funduszy biedniejszym krajom w celu pobudzenia ich rozwoju gospodarczego, zrewitalizowaniu regionów poprzemysłowych, rolniczych oraz poprawy życia osób, zwłaszcza długotrwale bezrobotnych. Cele te finansowane są prze fundusze UE, fundusze strukturalne i Fundusz Spójności. Pierwszy z funduszy strukturalnych, tzw. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) poprzez zmniejszanie różnic pomiędzy regionami ma przyczynić się do wzmocnienia spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. Natomiast drugi – Europejski Fundusz Społeczny poprzez finansowanie wszelkiego rodzaju szkoleń zawodowych ma pomóc w tworzeniu nowych miejsc pracy, a co się z tym wiąże zmniejszeniem bezrobocia. Za sferę infrastrukturalną i środowiskową odpowiada z kolei Fundusz Spójności. Pomoc z tego funduszu kierowana jest do państw, w których PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca nie przekracza 90% średniej unijnej.
 
W okresie 2007-2013 środki przewidziane na wsparcie regionów mają służyć przede wszystkim:
·          Konwergencji, czyli wsparciu najmniej rozwiniętych państw i regionów, tak aby mogły w jak najkrótszym czasie zbliżyć się do średniej unijnej.
·          Zwiększeniu konkurencyjności regionalnej i poziomu zatrudnienia
·          Zwiększenie współpracy transgranicznej, międzynarodowej i międzyregionalnej.
 
 Wspólna polityka rolna (WPR)
 
Wspólna polityka rolna była pierwszą zaplanowaną polityką Wspólnoty, określona została już w 1957 r. w Traktacie Rzymskim i jest sferą, która pochłania blisko połowę środków budżetowych Unii. Finansowana jest z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. Trzeba przyznać, iż w tej dziadzinie osiągnięcia są znaczne. Wspólna polityka rolna przyczyniła się do ustabilizowania rynków europejskich, zmodernizowania infrastruktury rolnej, polepszenia życia społeczności wiejskiej i dbanie o konsumentów. Zwróciła uwagę na stosowanie zasad zrównoważonej gospodarki rolnej, ochronę środowiska i ochronę zwierząt. Istotną kwestią, na którą Unia zwraca uwagę obecnie to bezpieczeństwo i wysoka jakość żywności na rynku europejskim, jak również kwestie związane z polityką rybołówstwa.
 
 Polityka społeczna
 
Europejski Fundusz Społeczny (EFS) utworzony został w 1961 r. Jego celem była pomoc w tworzeniu nowych miejsc pracy, pomocy w przekwalifikowywaniu się pracowników i zapewnienie im sprawiedliwego, wolnego od dyskryminacji życia bez względu na narodowość, płeć, niepełnosprawność czy rasę. Unia Europejska stała się pionierem w walce o prawa kobiet i wyrównywanie szans społecznych. W 1991 r. w Maastricht przyjęta została Wspólnotowa Karta Podstawowych Praw Socjalnych, która obowiązuje we wszystkich krajach członkowskich. Jej główne zasady to: prawo do swobodnego poruszania się, prawo do kształcenia zawodowego, prawo do lepszych warunków pracy, ochrony socjalnej i godziwej zapłaty, równe traktowanie kobiet i mężczyzn, ochrona dzieci, osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych, ochrona zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy, itp.
  
POLITYKA INNOWACJI
 
Ochrona środowiska
 
Unia Europejska podejmuje liczne działania na rzecz ochrony środowiska i promowania zrównoważonego rozwoju. Główne cele w tej dziedzinie to minimalizowanie i spowalnianie zmian klimatycznych oraz globalnego ocieplenia, ochrona siedlisk naturalnych, dzikiej fauny i flory, zachowanie naturalnych zasobów oraz efektywnego zarządzania odpadami, jak również rozwiązywanie wszelkich problemów dotyczących ochrony środowiska i zdrowia.
Regulacje prawne zapewniają taki sam poziom ochrony w państwach europejskich, jednak jest on wystarczająco elastyczny, aby uwzględnić lokalne zróżnicowanie i uwarunkowania.
Unia stara się tak zorganizować sektor transportu, przemysłu, rolnictwa, energetyki i turystyki, aby umożliwić zrównoważony rozwój bez niszczenia zasobów naturalnych.
 
Innowacja technologiczna
 
Unia Europejska wspiera działania w zakresie działań badawczych, rozwoju technologicznego, jak również przemysł elektroniczny i komputerowy. W związku z tym w latach 2007-2013 znaczna część budżetu UE zostanie przekazana na obszary związane z ochroną zdrowia, żywności, na rolnictwo, technologie informacyjne, komunikacyjne, genetykę, transport, obronność, badania kosmiczne oraz nauki społeczno-ekonomiczne.
 
BUDŻET UNII EUROPEJSKIEJ
 
Unia Europejska ma do dyspozycji budżet roczny w wysokości ponad 12 mld euro na zrealizowanie i sfinansowanie swojej polityki. Budżet UE pochodzi z własnych zasobów i nie może przekroczyć kwoty wynoszącej równowartości 1,24% łącznego dochodu narodowego brutto wszystkich państw członkowskich. Zasoby Unii pochodzą z ceł na produkty importowane spoza UE, ułamka podatku VAT od towarów i usług na terenie UE oraz ze składek uiszczanych przez państwa członkowskie. Największym płatnikiem netto są Niemcy, następnie Szwecja i Francja. Komisja Europejska sporządza perspektywę finansową na siedem lat, która musi zostać zaakceptowana przez wszystkie państwa unijne, a następnie uzgodniona z Parlamentem Europejskim.
Na lata 2007-2013 łączny budżet UE wynosi 864,4 mld euro.