Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» KALENDARIUM UNII EUROPEJSKIEJ
1948 rok
7 – 10 maja – Kongres haski, na którym przyjęte zostają trzy rezolucje: kulturalna, polityczna i ekonomiczno – społeczna.
 
1949 roku
5 maja – utworzenie Rady Europy przez narody Zachodniej Europy.
 
1950 rok
9 maja – francuski minister spraw zagranicznych Robert Schuman przedstawia w przemówieniu plan zacieśnienia współpracy poprzez połączenie zasobów węgla i stali należących do Francji i Niemiec.
Od tego momentu dzień 9 maja obchodzony jest jako Dzień Europy.
 
1951 rok
18 kwietnia – podpisanie Traktatu paryskiego. Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (EWWiS) podpisuje sześć państw: Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy i Włochy. Traktat wchodzi w życie 23 lipca 1952r.
 
1955 rok
1-3 czerwca – Konferencja messyńska – decyzja o rozszerzeniu integracji europejskiej na wszystkie sektory gospodarki.
 
1957 rok
25 marca – Traktaty rzymskie, sześć krajów ustanawia Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG) i Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom). Traktaty wchodzą w życie
1 stycznia 1958r.
 
1962 rok
30 lipca – powstanie wspólnej polityki rolnej, która ma prowadzić do kontroli produkcji produktów żywnościowych.
 
1963 rok
20 lipca – podpisanie międzynarodowej umowy między Europejską Wspólnotą Europejską a 18 krajami afrykańskimi.
 
1965 rok
8 kwietnia – Traktat ustanawiający jedną Radę i Komisję (wchodzi w życie 1 lipca 1967r.)
 
1968 rok
1 lipca – zniesienie cła na towary oraz wprowadzenie wspólnej taryfy celnej przez sześć państw.
 
1973 rok
1 stycznia – przystąpienie nowych państw członkowskich: Dani, Irlandii oraz Wielkiej Brytanii. Norwegia na skutek negatywnego referendum nie wstępuje do Wspólnoty.
 
 
1974 rok
9-10 grudnia – szczyt w Paryżu. Przywódcy dziewięciu państw członkowskich podejmują decyzję o spotkaniach Rady Europejskiej, które będą odbywać się trzy razy do roku. Utworzony zostaje Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.
 
1975 rok
22 lipca – Traktat nadający Parlamentowi Europejskiemu rozszerzone kompetencje budżetowe oraz ustanawiający Europejski Trybunał Obrachunkowy. (wchodzi w życie 1 czerwca 1977r.)
 
1979 rok
7-10 czerwca – pierwsze bezpośrednie wybory do Parlamentu Europejskiego.
 
1981 rok
1 stycznia – Grecja, jako dziesiąty kraj dołącza do Wspólnot Europejskich.
 
1984 rok
14-17 czerwca – drugie bezpośrednie wybory parlamentarne.
 
1985 rok
14 czerwca – podpisanie układu z Schengen – zniesienie kontroli na wewnętrznych granicach Wspólnot.
 
1986 rok
1 stycznia – do Wspólnot Europejskich dołączają Hiszpania i Portugalia dając w sumie dwanaście państw członkowskich.
17 i 28 lutego – podpisanie w Luksemburgu i Hadze Jednolitego Aktu Europejskiego, który jest pierwszym krokiem ku ujednoliceniu rynku europejskiego. (Wchodzi w życie 1987r.)
 
1987 rok
15 czerwca – powstanie programu Erasmus, który będzie finansował studia w innych krajach.
 
1989 rok
15 i 18 czerwca – trzecie bezpośrednie wybory do Parlamentu Europejskiego.
9 listopada – upadek muru berlińskiego
 
1990 rok
3 października – zjednoczenie Niemiec
 
1991 rok
9-10 grudnia – przyjęcie w Maastricht Traktatu o Unii Europejskiej, który jest podstawą utworzenia wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, współpracy wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych.
Utworzenie Unii Gospodarczej i Walutowej.
 
1992 rok
7 lutego – podpisanie Traktatu o Unii Europejskiej w Maastricht. Formalnie wchodzi w życie 1 listopada 1993 r.
 
1993 rok
1 stycznia – utworzony zostaje jednolity rynek, umożliwiający swobodny przepływ towarów, usług i kapitału.
 
1994 rok
9 i 12 czerwca – mają miejsce czwarte bezpośrednie wybory parlamentarne.
 
1995 rok
1 stycznia – nowe państwa dołączają do Unii Europejskiej: Austria, Finlandia i Szwecja. Norwegia ciągle pozostaje poza „piętnastką”.
23 marca – układ w Schengen wchodzi w życie w Belgii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Luksemburgu, Niemczech i Portugalii.
 
1997 rok
2 października – podpisanie Traktatu amsterdamskiego (w życie wchodzi 1 maja 1999r.)
26 października – Włochy przystępują do Układu z Schengen.
1 grudnia – do Układu z Schengen przystępuje Austria
 
1998 rok
30 marca – początek procesu przyjęcia nowych członków do UE – Cypru i Malty oraz 10 państw Europy Środkowo – Wschodniej.
1 czerwca – powstaje Europejski Bank Centralny
 
1999 rok
1 stycznia – euro zostaje przyjęte przez 11 państw UE
10 i 13 czerwca – piąte bezpośrednie wybory parlamentarne
 
2000 rok
26 marca – Grecja przystępuje do Układu z Schengen.
7-8 grudnia – przyjęcie Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej
 
2001 rok
1 stycznia – Grecja wprowadza na rynek finansowy walutę euro.
26 lutego – podpisanie Traktatu z Nicei (wchodzi w życie 1 lutego 2003r.)
14-15 grudnia – Rada przyjmuje deklarację w sprawie przyszłości Unii.
 
2002 rok
1 stycznia – do 12 krajów zostają wprowadzone w powszechnym obiegu banknoty i monety euro.
13 grudnia – Rada Europejska po negocjacjach w Kopenhadze przystaje na przystąpienie 10 krajów kandydujących do Unii Europejskiej w 2004 roku.
 
2003 rok
1 lutego – Traktat nicejski zmieniający Traktat o Unii Europejskiej, Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską oraz niektóre związane z nimi akty prawne
16 kwietnia – Traktat ateński, będący podstawa prawną do przyjęcia 10 państw kandydujących.
10 lipca – koniec prac na temat projektu Konstytucji dla Europy.
4 października – konferencja międzyrządowa dotycząca sporządzenia Traktatu Konstytucyjnego UE.
 
2004 rok
1 maja – Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia i Węgry stają się członkami Unii Europejskiej.
10 i 13 czerwca – szóste bezpośrednie wybory do Parlamentu Europejskiego.
29 października – przyjęcie w Rzymie Konstytucji dla Europy, z zastrzeżeniem ratyfikacji przez wszystkie państwa członkowskie.
 
2005 rok
29 maja i 1 czerwca – francuscy i holenderscy wyborcy odrzucają Konstytucje unijna.
3 października – rozpoczęcie negocjacji z Turcją i Chorwacją
 
2006 rok
29 października – Szymon Skrzypczak z Poznania wygrywa konkurs na logo rocznicowe Unii.
 
2007 rok
1 stycznia – do Unii Europejskiej przystępują Bułgaria i Rumunia, co w sumie daje 27 państw członkowskich.
Słowenia przyjmuje walutę euro.
21-23 czerwca – szczyt w Brukseli na temat zmiany systemu głosowania w Radzie UE.
27 czerwca – rozporządzenie regulujące stawki roamingowe na terenie państw członkowskich. Parlament i Rada ustalają tzw. Eurotaryfę – 0,49 € +VAT za połączenia wykonane za granicą i 0,24 € +VAT – odbierane za granicą.
1 lipca – Bonaire, Saba i Sint Eustatius (wyspy karaibskie) zostają włączone do Holandii i stają się członkami UE.
31 grudnia – nastąpi symboliczne otwarcie granicy polsko-czesko-niemieckiej w ramach Układu z Schengen.
 
2008 rok
1 stycznia – Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia i Węgry przystępują do Układu z Schengen.